• 09 Dec

  Obnova JP Žlabor - Krajnik

  Voc je obnovil javno pot Žlabor – Krajnik v občini Nazarje. Obnova je zajemala fino pripravo pred asfaltiranjem z delnim dosipom drobljenca, vključno z muldo, asfaltiranje v dolžini 140 metrov in širine 3,5 m (z muldo) ter ureditev bankin.

  Ime projekta: Obnova JP Žlabor - Krajnik
  Opis del: fina priprava za asfalt, asfaltiranje, ureditev bankin
  Investitor: Občina Nazarje
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d., CVB Mozirje
  Zaključek del: 1.12.2016

 • 21 Okt

  Vzdrževalna dela: Golobinjek – Bistrica ob Sotli

  Na državnem cestnem odseku Golobinjek – Bistrica ob Sotli izvajamo preplastitev vozišča v dolžini 2380 metrov. Preplastitev ceste bo potekala po etapah, postavljene bodo polovične zapore. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforji oz. ročnim usmerjanjem. Izjemoma bomo med deli za nekaj časa uvedli popolno zaporo.
 • 18 Okt

  Postavitev zapore v sklopu izgradnje krožišča Žalec

  Postavitev zapore v sklopu izgradnje krožišča Žalec (pri plinski postaji)
 • 13 Okt

  Prestavitev avtobusnega postajališča Dol – Gornji Grad

  V naselju Dol v občini Gornji Grad gradimo novo avtobusno postajališče. Odstranili bomo staro postajališče, opravili izkope in nasipe, uredili odvodnjavanja, prestavili in zaščitili TK vode, položili robnike, asfaltirali površino in postavili pokrito čakališče za potnike ter javno razsvetljavo.

  Naročnik projekta: Občina Gornji Grad.

 • 29 Sep

  Obnova avtocestnega odseka Arja vas - Šentrupert

  Na avtocestnem odseku Arja vas – Šentrupert poteka obnova voziščne konstrukcije in drugih objektov. Podjetje VOC Celje d.d. kot izvajalec asfaltira obrambno-zaporni sloj. Dela bodo predvidoma končana do konca novembra.

 • 28 Sep

  Sanacija vozišča Medlog-Petrovče-Žalec

  Izvaja se rekonstrukcija voznih pasov v križišču Petrovče. Zaradi dotrajanega vozišča se delno izvede sanacija z rezkanjem v globini 12 cm, delno pa z rezkanjem v globini 4 cm. Po pobrizgu z bitumensko emulzijo se globinske sanacije asfaltira z AC 32 base B50/70 A2 v debelini 8 cm in AC 11 surf B50/70 A2 v debelini 4 cm. Kjer se porezka samo 4 cm, se preplasti z AC 11 surf B50/70 A2 v debelini 4 cm.

  S tem ukrepom bomo pripomogli k izboljšani varnosti vseh udeležencev v prometu.

  Ime projekta: Sanacija vozišča Medlog-Petrovče-Žalec
  Opis del: Rekonstrukcija obstoječih površin
  Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d.
  Zaključek del: 30.09.2016

 • 23 Sep

  Rekonstrukcija

  Rekonstrukcija LC 440261 Brezje - Koroška Vas

 • 23 Sep

  Zapora ceste

  Postavitev popolne zapore ceste, pri preusmeritvi na vojaški most na lokaciji regionalne ceste R III 682/1441 Loke – Ledinščica.

  Naročnik projekta: IPI, D.O.O.

 • 22 Sep

  Sanacija lokalnih cest v občini Ljubno

  V sklopu sanacije lokalnih cest v občini Ljubno smo uredili cesto pod tamkajšnjimi skakalnicami. Investitor projekta je Občina Ljubno.

 • 22 Sep

  Parkirišče in park v Nazarjah

  V središču Nazarij smo uredili parkirišče za občane in park, pri čemer smo upoštevali tudi smernice Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Investitor projekta je Občina Ljubno.

 • 22 Sep

  Obnova križišča

  Na regionalni cesti Nazarje – Gornji Grad obnavljamo križišče. V sklopu del urejamo parkirišče pred trgovino Mercator, ob cestišču pa urejamo vso potrebno cestno infrastrukturo.

 • 22 Sep

  Izgradnja krožnega križišča Slovenj Gradec

  V Slovenj Gradcu gradimo krožno krožišče. Preoblikovali bomo klasično štirikrako križišče, razširili vse štiri krake in uredili kolesarske poti. Hkrati bomo na vozišča umestili otoke, ki ločujejo smeri vožnje do krožišča. Ob tem bo urejena še vsa potrebna prometna signalizacija in javna razsvetljava.

  Ime projekta: Izgradnja krožnega križišča Slovenj Gradec
  Opis del: gradbena dela, asfalterska dela, talna signalizacija
  Investitor: JKP Komunala Slovenj Gradec
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d. , CVB Otiški vrh
  Zaključek del: 30.9.2016

 • 19 Sep

  Obnova kanalizacije in okolice

  Na območju elektro stikališča Podlog pri Šempetru obnavljamo zunanje površine in kanalizacijsko omrežje. Dela obsegajo celovito ureditev cestnih in pohodnih površin v obsegu cca. 3000 m2. Pod temi površinami urejamo novo meteorno in fekalno omrežje, ki se navezuje na obstoječe omrežje. V sklopu ureditve fekalne kanalizacije bomo vse obstoječe greznice nadomestili z eno čistilno napravo. Ob utrjenih površinah bo urejena zelenica.

  Ime projekta: Obnova zunanjih utrjenih površin in kanalizacijskega omrežja
  Opis del: Rekonstrukcija obstoječih površin
  Investitor: ELES d.o.o.
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d.
  Zaključek del: 31.10.2016

 • 05 Avg

  Ureditev vertikalne in talne signalizacije

  Ureditev vertikalne in talne signalizacije: objekt Bolnišnica Celje - v območju urgentnega centra
 • 05 Avg

  Polaganje hladne plastike

  Polaganje hladne plastike na objektu ureditve križišča glavne ceste Velenje – Črnova.
 • 29 Jul

  Obnova avtoceste Arja vas-Šentrupert

  Na Štajerski avtocesti vodilni partner SGP Pomgrad Murska Sobota in partner VOC Celje obnavljata dobrih pet kilometrov dolg odsek. Dela obsegajo obnovo voziščnih konstrukcij s potrebnim rezkanjem in nadgradnjo novih plasti, razširitev odstavnega pasu na celotni trasi, ukinitev ločilnega pasu in ureditev v asfaltno izvedbo, zamenjava obstoječih betonskih varnostnih sredinskih ograj z novimi, razširitev obstoječih objektov na trasi, zamenjava uničene mostne dilatacije in obnova hidroizolacij na objektih, potrebne prestavitve komunalnih vodov, ureditev odvodnjavanja na celotni trasi ter obnova vseh prometnih označb z debeloslojnimi označbami.

  Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2016.

  Naročnik projekta: DARS

 • 29 Jul

  Investicijska vzdrževalna dela AC baze Vransko

  Na voziščih avtoceste na območju avtocestne baze Vransko vodilni partner VOC Celje in partner SGP Pomgrad Murska Sobota izvaja rezkanje obrabne in nosilne plasti asfaltnega vozišča v debelini 13 cm in zamenjavo obeh plasti z novim asfaltom. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2016.

  Naročnik projekta: DARS

 • 29 Jul

  Obnova ceste Spodnji Duplek – Dvorjane

  Na regionalni cesti Sp. Duplek – Dvorjane izvajamo rekonstrukcijo ceste, zgradili bomo pločnik, novo kanalizacijo, porušili obstoječi most in zgradili novega. Dela obsegajo še izvedbo podpornih zidov, regulacijo Korenskega potoka, izvedbo črpališča, izvedbo razbremenilnika, javno razsvetljavo, NN električni vodi v obsegu rekonstrukcije in dovod za črpališče, TK in KTV vodi v obsegu rekonstrukcije in izvedba novega vodovoda. V sklopu rekonstrukcije se izvajajo tudi hišni priključki kanalizacije in vodovoda ter dodatno izvedba priključka za Ciglence. Dela bodo predvidoma končana do konca oktobra 2016.

  Naročnik projekta: DRSI

 • 29 Jul

  Podbetoniranje temeljev na objektu (Vransko – Šentrupert)

  Na cesti Vransko – Šentrupert poteka odkop obstoječih temeljev in podbetoniranje objekta na R2-447/0290 v km 9,050. Zaključek del je predviden do konca septembra 2016.

  Naročnik projekta: DRSI

 • 29 Jul

  Severna vezna cesta na Ostrožnem v Celju

  Na območju Ostrožnega v Mestni občini Celje na t. i. severni vezni cesti, kar je Cesta na Ostrožno (Čopova) – Cesta v Lokrovec gradimo cestne nasipe. Dela bodo predvidoma končana do konca novembra 2016.

  Naročnik projekta: Mestna občina Celje

 • 29 Jul

  Celostna ureditev Celestinove, Vilharjeve in Cigaletove ulice v Celju (faza 2)

  V mestni občini Celje nadaljujemo z obnovitvenimi deli v sklopu celotne ureditve Celestinove, Vilharjeve in Cigaletove ulice. Vgradili bomo vodovod, obnovili hišne priključke, kanalizacijo cestni ustroj in naredili pločnik na eni strani ulic. Dela bodo predvideno končana do 30. avgusta 2016.

  Naročnik projekta: Mestna občina Celje

 • 29 Jul

  Popravilo lesenega mostu na cesti R3-697

  V Šmartnem ob Dreti (CVB Mozirje) se izvaja popravilo lesenega mostu na cesti R3-697, odsek 5514 v km 7.145.

  Predviden rok zaključka del je 28.7.2016.

stran 2 od 2